Background
O nas - Hotel Bielany

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Hotel i Restauracja Bielany Gierczyk Danuta ul. Klecińska 3; 55-040 Kobierzyce, NIP: 8971083381, REGON: 932798918, adres e-mail: recepcja@hotelbielany.com.pl, telefon: (+48-71)-311 27 94, (+48-71)-335 29 00, fax: (+48-71)-335 29 01.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatniczej, nr cvc / cvv numer dowodowy osobistego lub paszportu, numer rachunku bankowego

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonania zawartej z Administratorem umowy (umowy usługi hotelowej, umowy imprezy okolicznościowej lub firmowej), jak również podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości tj. w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych i w celu wystawienia faktury dokumentującej realizację usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, poprzez zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, poprzez zbieranie danych gości hotelowych w tym danych dzieci, poprzez zbieranie numerów rejestracyjnych samochodów gości hotelu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w innych przypadkach (np. marketing usług Administratora) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

4. Czas przechowywania Państwa danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych. Dane w systemach monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 7 dni. W sytuacji gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu najdalej do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
osoby upoważnione przez Administratora (pracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. firmy świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne, dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (w przypadku gdy rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny), firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

6. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:
Przysługują Państwu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. żądanie dostępu do Państwa danych osobowych i uzyskania kopii, żądanie sprostowania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądanie usunięcia Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
3) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
4) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
5) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
3) Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność podania danych:
Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Państwa danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora na Państwa rzecz usługi.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej:
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych:
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny - zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników.